Posted in: fundet tekst, opremsning, oversættelse

Asylansøger, at være

https://refugeephrasebook.de/juridical-phrases/

 

NATIONALT FÆLLES
Anerkendelse af flygtningestatus grant of refugee status
Asylsamtale asylum interview (main interview for the asylum claim)
Ansøge/Indgive en ansøgning to apply / to file an application
Ansøgning om asyl asylum application
Asylproces asylum proceedings
Opholdssted stay (residence)
Opholdstilladelse residence permit
Modtagelseslejr reception camp
Udvisning deportation
Bevis evidence/proof
Ambassade embassy
Transitlejr transit camp
Mundtlig høring oral hearing/proceedings
Grænseovergang border crossing / crossing point
Grænseovergangserklæring border crossing certificate
Kirkeasyl church asylum
Kvoteflygtning quota refugee
Åbenlyst ubegrundet clearly unjustified
Advokat lawyer / attorney
Rejsedokumenter travel documents
Pas passport
Religions religion
Appel appeal
Anvisninger om appel-ret instructions on the right to appeal
Dommer judge
Tilbagesendelsesaftale (mellem 2 lande) re-admission agreement (between two countries)
Subsidiær beskyttelse i henhold til EU’s lovgivning subsidiary protection under EU law
Oversættelse Translation
Arrestation/tilbageholdelse arrest/detention
Visum visa
Afslag på visumansøgning refusal of visa application
Genbehandling reconsideration
Beskikket advokat assigned counsel/duty counsel
Forsvarer counsel for defence
Frifindelse acquittal
stemmeafståelse (i EU – uden at blokere for vedtagelse) /taleafståelse (under interview) abstention
At afstå fra to abstain from
Myndighedsmisbrug abuse of office/abuse of authority
Indvilge i to agree to/to consent to
Adgang til bolig access to housing
Adgang til domstolene access to the judiciary
Tilladelse permission
adgangstilladelse access authorisation
appel/anke appeal
Klage complaint
Retsproceduren proceedings
Fremskyndelse af retsproceduren acceleration of proceedings
Anerkende/tage imod (et tilbud) to accept (an offer)
At imødekomme nogen accommodate someone
Benytte sig af noget/bede om hjælp til to call on something / make use of something
Vedvarende hjælp/støtte permanent assistance
Ledsaget af accompanied by
Selskab /sammen med… company
Sexchikane sexual harassment
Bekræftelse / godkendelse/anerkendelse certification
Bekræftelse af nationalitet og identitet to certify nationality and identity
Fødselsattest birth certificate
Profession / stilling /uddannelse profession
Illegal aktivitet illegal activity
Retsproceduren court proceedings
Udvisning/deportation deportation
Migration migration
Lovlig legal
Ulovlig Illegal
Anklage accusation
Tyskland Germany
Begge parter both parties
Ansøgningens godkendte område approved territorial scope of application
At true to threaten
Straffeattest criminal records
Statsløs stateless
Appelprocedure appeal proceedings
Udsættelse/forlængelse postponement/extension
rødder/hjemhørelse rootedness
Fængsling/anholdelse arrest
Artikel article
Forfølgelse persecution
Flygtningekonventionen /Genevakonventionen the refugee convention / Geneva Convention
Direktiv directive
Bestemt samfundsgruppe particular social group
Etnisk tilhørsforhold race, ethnic group
Politisk overbevisning political opinion
Udvisning/deportation deportation
Appel/anke appeal
Frygt fear
Velbegrundet well-founded
Som følge af on account of
Seksuel orientering sexual orientation
Køn gender
Kvinde woman
Krigsforbrydelser war crimes
Forbrydelser imod menneskeheden crimes against humanity
Folkemord genocide
Vold violence
Mand man
Udvisning/fordrivelse expulsion/refoulement
Rettighed/lov right/law
Menneskeret human right
Liv life
Frihed freedom
Truet threatened
Tortur torture
Retten/domstol court
Jeg vil gerne ansøge om asyl I would like to apply for asylum
Jeg har ikke noget ID I don’t have an identity/identification card
Jeg er homoseksuel I am homosexual
Jeg er transseksuel I am transgender
Vold i hjemmet domestic violence
Jeg blev mishandlet af … I was abused by…
Jeg bliver mishandlet af … I am being abused by…
Jeg blev tvunget til at indgå ægteskab I was compelled to enter into a forced marriage
Jeg skal giftes mod min vilje/jeg er blevet truet med tvangsægteskab I am facing / have been threatened with a forced marriage
kønslighed gender equality
Hvad er mine asylansøgningsmuligheder? How can I claim asylum?
Jeg oplevede at blive diskrimineret i mit hjemland I was discriminated against in my home country.
Jeg blev diskrimineret på grund af min hudfarve I was discriminated against because of my skin colour.
Jeg blev diskrimineret på grund af mit køn I was discriminated against because of my gender.
Jeg blev diskrimineret på grund af mit sprog I was discriminated against because of my language.
Jeg blev diskrimineret på grund af min religion I was discriminated against because of my religion.
Jeg blev diskrimineret på grund af mit tilhørsforhold til en samfundsgruppe I was discriminated against because of my membership in a social group.
Jeg blev diskrimineret på grund af min politiske overbevisning I was discriminated against because of my political views.
Jeg blev diskrimineret på grund af mit etniske ophav I was discriminated against because of my ethnic background.
Jeg blev diskrimineret på grund af min socialbaggrund I was discriminated against because of my social background.
Jeg blev diskrimineret på grund af mit handicap I was discriminated against because I am disabled.
Jeg blev tortureret i mit hjemland I was tortured in my home country.
Jeg ønsker, at min familie skal komme her så hurtigt som muligt I want my family to join me here as quickly as possible.
Jeg har færdiggjort min erhvervsuddannelse I have completed my vocational training.
Min familie derhjemme kan sende mig de fornødne dokumenter. Men jeg behøver en adresse. My family back home can send me the necessary documents. But I need an address.
Jeg har søgt om asyl før I have applied for asylum in the past.
Jeg har tidligere søgt om asyl i et andet land I have previously applied for asylum in another country.
Jeg vil gerne finde et job. Hvad skal jeg gøre? I want to look for a job. What do I have to do?
Jeg har en civilstandsattest I have a certificate of no impediment.
Jeg kom her via et sikkert tredjeland, men jeg blev ikke identitetsundersøgt der I came here via a safe third country but I did not have my identity checked there.
Midlertidig opholdstilladelse temporary residence permit
Hvornår kan jeg ansøge om arbejdstilladelse? When can I apply for a work permit?
Hvor kan jeg lave kopier af mine dokumenter? Where can I make copies of my documents?
Jeg har familie i Tyskland I have family living in Germany.
Jeg mistede familiemedlemmer under flugten I lost family members during the escape.
Jeg ønsker at kontakte mit lands ambassade/konsulat I want to contact the embassy/consulat of my country.
Jeg ønsker ikke at kontakte mit lands ambassade/konsulat I do not want to contact the embassy/consulat of my country.
Jeg kom hertil via et sikkert tredjeland I came here via a safe third country.
Jeg ankom ikke hertil via et sikkert tredjeland I did not come here via a safe third country.
Jeg er traumatiseret I am traumatized
Jeg behøver psykologhjælp I need psychotherapy.
   
kvindelig kønsdel-lemlæstelse female genital mutilation
offer for menneskesmugling victim of human trafficking
apostille-attesteret Apostille
oversættelse Translation
mægler/forhandler intermediary/mediator/negotiator
anerkendelse af dokumenter recognition of documents
oversættelse af dokumenter translation of documents
godkendelse ratification
Jeg blev diskrimineret på grund af min seksualitet I was discriminated against because of my sexual orientation.
   
AT FÅ HJÆLP FINDING SUPPORT
Jeg vil gerne have adgang til … I would like to have access to…
Jeg vil gerne se (min)… I would like to see (my)…
Jeg vil gerne tale med… I would like to speak with…
Jeg har en… I have a…
Jeg har ikke en… I do not have a…
Min … fortalte mig My …..told me this
Min … fortalte mig det ikke My …..did not tell me this
… gav mig den information … gave me the information
… vil give mig den information … will give me the information
Tal venligst med min … Please speak to my…
Autoriteterne/myndighederne Authorities
Advokat Lawyer
Beskikket advokat Assigned lawyer/ duty counsel / public defender
Rådgiver Counselor
Læge Doctor
Asylsagsbehandler Asylum case officer
Støtteperson Support person
Ambassadør Ambassador
Konsul Consul
Udlændingestyrelsen Federal Office for Migration and Refugees (BAMF)
Immigrationsmyndighederne Immigration authorities
   
AT SØGE ASYL SEEKING ASYLUM
Jeg vil gerne indlevere … I want to file…
Jeg ønsker at bestride … I want to dispute…
Jeg vil gerne anmode om … I want to request…
Jeg havde … I had…
Jeg vil have …/Jeg får… I will have…
Hvornår modtager jeg min … ? When will I have my…?
Jeg behøver at flytte datoen for min … I need to move the date of my…
Jeg behøver at ændre tidspunktet for min/mit … I need to move the time of my…
Møde Appointment
Interview Interview
Asyl Asylum
Retshøring (Court) hearing
Klage Complaint
Retsprocedurerne Proceedings
Afstå fra Abstention
Genovervejelse Reconsideration
Afgørelse/Dom Decision/Verdict
Arrest Arrest
Forbudt Prohibited
Forbud Prohibition
Jeg vil gerne ansøge om asyl I would like to apply for asylum.
Jeg giver mit samtykke til dette/jeg samtykker I agree/ consent to this.
Jeg giver ikke mit samtykke til dette/jeg samtykker ikke I do not agree/ do not consent to this
Jeg var offer for … I was a victim of…
Jeg var ikke et offer for … I was not a victim of…
Jeg har oplevet … I have experienced…
Jeg har ikke oplevet … I have not experienced….
Jeg er i fare for … I am at risk of…
Jeg er ikke i fare for … I am not at risk of…
Jeg blev truet med … I was threatened with…
Mit … er … My… is…
Mit … var … My… was…
Bror Brother
Søster Sister
Ægtefælle, Kone Wife
Ægtefælle, Mand Husband
Mor Mother
Far Father
Datter Daughter
Søn Son
Børn Children
Bedstefar Grandfather
Bedstemor Grandmother
Kusine (female) / Fætter (male) Cousin
Nevø Nephew
Niece Niece
Familiemedlemmer Family members
Kvinde Woman
Mand Man
Voldtægt Rape
Diskrimination Discrimination
Tvangsægteskab Forced marriage
Bortførelse Abduction
Afpresning Extortion
Konfiskering Confiscation
Tyveri Theft
Detentionen / arresten Detention/ arrest
Seksuelt overgreb Sexual harrassment
Lemlæstelse af kønsorganer Genital mutilation
Mord Murder
Tvungen værnepligt (Forced) conscription
Nægtet retsbeskyttelse Denial of judicial protection
Ulovligt fravær/udeblivelse Unlawful absence
Ulovlig afrejse Unlawful departure
trusler Threats
Sprog Language
Politiske holdninger Political views
Tilhørende en samfundsgruppe Membership in a social group
Køn Gender
Etnisk baggrund Ethnic background
Social baggrund Social background
Hudfarve Skin colour
Handicap Disability
Kampe Fighting
Bombninger Bombing
Flugt Escape/ flight
Evakuering Evacuaton
Sikkerhed Safety
Fare Danger
Jeg kom her … I came here…
Jeg kom her ikke … I did not come here…
Via land By land
Via hav By sea
Med fly By air
Via et sikkert tredjeland Via a third safe country
Jeg fik hjælp af … I was helped by the…
Jeg blev mishandlet af … I was abused by the…
Militæret Military
Paramilitære grupper Paramilitary groups
Oprørere Rebels
Embedsmænd Public officials
Grænsevagter Border guards
Flygtningelejrpersonale Refugee camp staff
NGOer NGOs
Religiøse ledere Religious leaders
Folk People
Jeg ønsker, at min familie skal komme her så hurtigt som muligt I want my family to join me here as quickly as possible.
   
ASYLANSØGNINGSPROCES ASYLUM SEEKING PROCESS
Skyldig/tiltalte er skyldig/dommen siger ”skyldig” Guilty verdict
Accepteret Accepted
Afslået / Nægtet Rejected/ Declined
Visa-ansøgning afvist/Afslag på visaansøgning Refusal of visa application
Afslag(sbrev) Rejection notice
Udvisningsbrev / deportationsbegæring Deportation notice/ order
Udsættelse / forlængelse Postponement/ extension
lade tvivlen komme X til gode Benefit of doubt
bevisbyrden Burden of proof
Troværdighed Credibility
Indledende asylansøgning Initial asylum application
Flygtningestatus Refugee status
Indrejse afvist Denial of entry
Beskyttelsesstatus (forbud mod deportation) non-refoulment (deportation ban)
Tilbagekaldelse Revocation and withdrawal
Sikkert tredjeland Safe third country
Sikkert oprindelsesland Safe country of origin
Tilsagn om sikkerhedsstillelse Undertaking of material support
Opholdstilladelse Residence permit
Midlertidig udsættelse af udvisning Temporary suspension of deportation status
Repatrieringsstøtte Repatriation support
Økonomisk nødhjælpsstøtte Emergency financial support
Sociale ydelser Social benefits
   
DOKUMENTER DEALING WITH DOCUMENTS
Jeg har min/mit … I do have my….
Jeg har ikke min/mit … I do not have my….
Jeg har mistet min … My … were lost.
Mit/min/mine … er blevet stjålet My … were stolen.
Mit/min/mine … er blevet ødelagt My … were destroyed.
Jeg behøver en kopi af … I need a copy of…
Dokumenter Documents
Attest Statement
Kendelse Findings
Fødselsattest Birth certificate
Pas Passport
Identitetskort Identity card
Straffeattest Criminal records
Underskrift Signature
Autoriseret kopi (Authorised) copy
Min familie derhjemme kan sende mig de nødvendige dokumenter. Men jeg behøver en adresse. My family back home can send me the necessary documents. But I need an address.
   
IDENTITET IDENTITY
Navn First name
Efternavn Surname
Adresse Address
Telefonnummer Phone number
Nationalitet Nationality
Etnicitet Ethnicity
Alder Age
Fødselsdato Date of birth
Civilstand Marital status
Ugift Single
Gift Married
Gift med børn Married with children
Enke/enkemand Widow/er
Jeg bor … I live at/ am staying at..
Hvordan finder jeg … How do I find a…
Herberg Shelter
hus House
kontor Office
Asyllejr Processing camp
På gaden On the street
sektion/afdeling Section
Direktiv/bestemmelser Directive
Lovlig aktivitet Legal activity
Ulovlig aktivitet Illegal activity
Politik Policy
Udlændingeloven Asylum-Seekers Benefits Act
Udlændingeloven Asylum Procedure Act
Flygtningekonventionen /Genevakonventionen Geneva Convention on Refugees
Tilbagesendelsesaftale (mellem 2 lande) Re-admission agreement (between two countries)
   
JOBSØGNING LOOKING FOR A JOB
Jeg vil gerne søge et job. Hvad gør jeg? I want to look for a job. What do I have to do?
Behøver jeg en tilladelse? Do I need a permit?
Hvor meget kan jeg tjene? How much will I earn?
Giver det mig (job/sundheds)forsikring? Will I have insurance?
Hvilken slags arbejde er det? What kind of work is it?
Ret til at arbejde Right to work
Arbejdstilladelse Work permit
Indkomst/løn Income/ wages
Arbejdskontrakt Work contract
Arbejdstid Working hours
Ubesat stilling / ledig stilling Vacancy
Ansøgning Application
Skat Tax
Skattenummer Tax number
Skattekontor/borgerservice/skat.dk Tax office
Arbejdsgiver Employer
Arbejdstager Employee
Arbejdsformidling/jobformidling/vikarbureau Employment agency
Socialforsikring (betalt af arbejdsgiver) Social insurance payments
Kontrakt Contract
Fagforening Labour union
Medlemsafgift Membership fees
Kontanthjælp Welfare
Arbejdsløshedsunderstøttelse Unemployment benefits
Begrænsning Restriction
Ingen begrænsning No restriction
Sort arbejde Illicit (black) work
Resumé/CV Resume/ CV
Deltidsjob Part-time job
Fuldtidsjob Full-time job

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top