KATALOG

Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch”

                                – Theodor W Adorno, 1949

 

Flygtningesituationen er fyldt med så megen brutalitet og umenneskelighed, at den kan synes umulig at tale om og endnu mere umulig at skrive digte om. Hvad hjælper det at skrive, når mennesker med politikernes billigelse efterlades til at dø uregistrerede på havet eller i en skov?

De utallige historier fra hverdagen gør, at vi nemt bliver immune og begynder at opfatte menneskelige tragedier og komplekse problematikker som “normale” – som fakta, der glider igennem hjernen uden at gøre indtryk.

Gennem kortlægning af foreløbig 83 måder at skrive om flugt og flygtninge på undersøger HearSay/HørtSagt – et flugt-katalog muligheden for digterisk at bearbejde det ubegribelige for at holde samtalen om det i live. 

– – –

Her følger 83 måder at skrive om flugt på. Alt på sitet er i arbejde, udvikling og forandring. [15. jan. 2022]:

 • Allegori  [At fortælle en historie der tilsyneladende handler om én ting, men med tydelige paralleller til noget andet.]
 • Andres oplevede beretning [en digterisk gengivelse af subjektivt oplevede begivenheder]
 • Beskrivelse, fortolkende [subjektiv definition, forklaring, beskrivelse af noget faktuelt]
 • Beskrivelse, nøgtern [objektiv defintion, forklaring, beskrivelse af noget faktuelt]
 • Besjæling [Levendegørelse af ting, menneskeliggørelse af dyr.]
 • Billeddigt [kobling af illustration og tekst]
 • Billede [besked i form af et billede eller illustration]
 • Brev [til modtager fra afsender]
 • Broken Language [llustrate feelings of brokenness – pidgin, inkomplet, hjerneskadesprog]
 • Børnelitteratur [børn læser for at være mindre ensomme, for at reflektere over verden, for at opdage hvad sproget skaber]
 • Centrallyrik [Et jegs personlige oplevelse og sansning af verden ]
 • Citater [ordret gengivet mundtligt eller skriftligt citat ]
 • Cut-Up [bevidst mutileret, forrykket, fragmenteret tekst]
 • Definition [HVAD er et eller andet, HVOR kommer det fra, HVORDAN bruges det?]
 • Dialog [2 taler sammen]
 • Drøm (søvn)
 • Drøm (ønske)
 • Dystopi [Et uønskværdigt eller rædselssvækkende fremtidscenarium]
 • Erfaring [konkret erfaring beskrevet]
 • Erindring [konkret erindring beskrevet]
 • Erklæring [meddelelse, intention]
 • Essay [perspektiveret personlig beretning]
 • Fabel [historisk en opbyggelig (moral]fortælling befolket af dyr]
 • Fakta [Bruge faktuelle oplysninger, nøgternt indsat i teksten.]
 • Fantasi [et forestillingsbillede, hvor eks. følelser gives eget liv, eller virkelige begivenheder forvrænges]
 • Filosofi [placering af data i et rationelt, måske anerkendt (filosofisk) system]
 • Fragmentarisk [delvis, ufuldstændig,stumper og brydstykker strømmer frit og usammenhængende]
 • Fremtids– eller SciFi-digt [digt, som fremskriver koblingen af teknologisk forståelse med samfundforhold og projicerer problematikker ud i fremtiden]
 • Fund – Rene [breve, fotos, plakater, videoklip, lydoptagelser]
 • Fund – Postproduktion [Collager, samplinger, krydsklipninger med udgangspunkt i eksisterende tekst]
 • Henvendelse DU [der tales UD af teksten til en bestemt modtager – Et gennemgående DU skaber tvivl om, hvem der taler, men ikke om at der tales til nogen]
 • Historisk kontekst [teksten referer til eller bygger på en historisk (faktuel)  erindring]
 • Humor [mere sjovt end smertefuldt, mere samlende end frastødende]
 • Ironi [overfladens betydning adskiller sig fra en underliggende betydning]
 • Kampdigt [Baseret på indignation og ønske om forandring, adskiller sig fra manifest ved at hverve poesien til kampen]
 • Konklusioner [fremlæggelse af bestanddele og deres sum]
 • Konkretdigt [eks. en beskrivelse af en flygtning formgivet som en silhuet af en person, eller begrebet FLYGTNING defineret ved at adskille ordet i FLYG og TNING]
 • Kærlighedsdigt [ varmeste følelser over for nogen eller noget]
 • Leksikalsk [faktuelt opslag ]
 • Listedigt [opremsning af elementer, der angives at hænge sammen. En indkøbsseddel er en liste, en indkøbsseddel over umulige ting er et listedigt]
 • Lovprisning/Hymne [i ord og poesi at omgærde nogen eller noget med komplimenter hentet ved sammenligning med naturen, kunsten, idealerne oa.]
 • Malende [stærk sanselig beskrivelse]
 • Manifest [glødende meddelelse, erklæring]
 • Meta [“over” – en tekst, der rummer bevidsthed om sin egen oprindelse eller sammenhæng med andre tekster eller historiske lignende tekster]
 • Metafor [Overførsel af karakteristika fra ét element til et andet, der ikke er åbenlyst forbundne.]
 • Mime [Digte der mimer andre genrer/andet sprog der findes i verden – fx. fra fagtekster, reklamer eller nyheder.]
 • Neologisme [et nydannet ord. Ordet “neologisme” er selv en neologisme. Det samme er “islamofobi”]
 • Oneliners [“er natten stille, er døden på spil” eller “Intet er så slemt, at det ikke er godt for noget”.]
 • Opremsning [eks. liste over ting, der er gjort galt eller mangler, som i modsætning til et listedigt er et finit antal]
 • Optælling [adskiller sig fra statistik gennem (ofte) at idealisere de nævnte tal – “100 døde” betyder “der burde ikke have været 1 død overhovedet”.]
 • Ordspil[ [leg med ord, en påpegelse af skæve sammenfald mellem ord og deres udtale med formålet at underholde]
 • Overskrift [At inddrage og sammenstille overskrifter fra diverse nyhedsmedier som en måde at afspejle tendenser, sprogbrug, modstridende dagsordener, udvikling I opfattelse mm.]
 • Pastiche [en brug af en velkendt form til at sende et budskab til kendere af formen]
 • Patos [påkaldelse af modtagerens følelser uden for rationale og logik]
 • Politisk, indirekte [Ingen eksplicitte holdninger udtrykt, men teksten kredser om og peger indirekte på politiske emner]
 • Politisk, direkte [Baseret på indignation og ønske om forandring]
 • Polyfoni [flerstemmighed, lade mange stemmer komme til orde, afbryde og tale i munden på hinanden i ahierarkisk struktur]
 • Portræt [subjektiv, tekstlig afbildning af noget eller nogen]
 • Pros & Cons [opregninger af for og imod noget eller nogen. En form for listedigt]
 • Protologisme [spritnye opståede ord/begreber – endnu ikke kendt i bred offentlighed] 
 • Rejsenote [noter om proces og bemærkelsesværdige hændelser i bevægelsen fra ét punkt til et andet]
 • Rejseskildring [samlet beskrivelse af hændelser i bevægelsen fra ét angivet punkt til et andet]
 • Reklame [en tekst, der forsøger at sælge nogen noget]
 • Rim [hvad enten rimene falder som enderim eller inderim, så digte der skaber prægnans/eftertryk ved lydlige overensstemmelser i teksten]
 • Sammenfletning af billeder og sanser
 • Satire og Sarkasme [vende fakta på hovedet og/eller latterliggøre ved overdrivelse ud i det ekstreme]
 • Simili [en form for billedsprog, der sammenligner med noget andet – “snu som en ræv”]
 • SMS-digt [kortformsdigt, der gerne tager form af den lille skærm, den skrives på. Opstået af  softwarebegrænsning på et bestemt antal tegn pr. sms]
 • Sprogdigtning [Sprogdigtning hævder at sproget dikterer mening, fremfor blot at videreformidle mening.]
 • Spørgsmål [Digtet stiller spørgsmål til verden, eksistensen eller direkte til læseren] 
 • Statistik [Poesi findes af og til i statistiske forekomster. Beslægtet med Fund, Fakta-digt og Listedigt.]
 • Stream of consciousness [Indre tankestrøm, frit springende og associerende]
 • Surrealisme [I surrealisme sløres grænserne mellem virkelighed og drøm og en ny absolut og modsætningsrummende virkelighed opstår]
 • Symbol [et let genkendeligt tegn eller en handling, der henviser til noget bestemt andet]
 • Synekdoke [at zoome ind på en detalje og lade den symbolisere helhed – beslægtet med metonymi]
 • Syntese [elementer til helhed]
 • Systemdigt   [Skrevet på et fast formmæssigt system]
 • Tale – Diskurs [Politiske taler, kontekstualiseret til fortid og nutid, gengivet nøgternt eller poetisk bearbejdet]
 • Udskrift eller transskription [direkte gengivelse af optaget samtale eller interview]
 • Utopi [vurdering af begivenheder som bedst tænkelige udkomme]
 • VI [et kollektivt VI beretter om en situation]
 • Video eller live-action-gengivelse [gengivelse .Beslægtet med dokumentarisme]
 • videodigt [Tekstlig- eller lydlig gengivelse af digt, der understøttes, imodsiges eller forstærkes af en videobilledside. Også beslægtet med Billeddigt.

 

nu sover